Postępowanie nr 26-5/17



  Pobierz plik

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne plik pdf
Załącznik nr 1 do Ogłoszenia - Opis przedmiotu zamówienia. plik pdf
Załącznik nr 2 do Ogłoszenia - Formularz ofertowy. ikona doc
Załącznik nr 3 do Ogłoszenia - Oświadczenie o spełnianiu warunków. ikona doc
Załącznik nr 4 do Ogłoszenia - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. ikona doc
Załącznik nr 5 do Ogłoszenia - Wykaz usług. ikona doc
Załącznik nr 6 do Ogłoszenia - Oświadczenie o dysponowaniu grupami interwencyjnymi. ikona doc
Załącznik nr 7 do Ogłoszenia - Wzór umowy. plik pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty plik pdf
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia plik pdf

 

Postępowanie nr Gosp.26- 4/17

 

Dokumentacja: Pobierz plik

SIWZ plik pdf
Zał. nr 1 Opis przedmiotu zamówienia plik pdf
Zał. nr 2 Formularz ofertowy ikona doc
Zał. nr 3 JEDZ plik pdf
Zał. nr 3 JEDZ ikona doc
Zał. nr 4 Wykaz usług ikona doc
Zał. nr 5 Lista podmiotów ikona doc
Zał. nr 6 Wzór umowy plik pdf
Ogłoszenie o zamówieniu plik pdf
Odpowiedzi na pytania do postępowania Gosp. 26-4/17 plik pdf
Wyjaśnienia do SIWZ wraz z modyfikacją SIWZ plik pdf
Zał. nr 2 do SIWZ - formularz ofertowy po modyfikacji plik pdf
Informacja z otwarcia ofert plik pdf
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty plik pdf



  Pobierz plik

Informacja z otwarcia ofert - tonery plik pdf
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty plik pdf

 

Sąd Okręgowy w Kielcach, zgodnie z artykułem 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z póź. zm.), zamieszcza plan postępowań jakie zamierza przeprowadzić w 2017r



  Pobierz plik

Plan plik pdf

 


Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne pod nazwą "Ochrona fizyczna osób i mienia w budynkach będących w dyspozycji Sądu Okręgowego w Kielcach"

Postępowanie nr 26-3/16


Dokumentacja: Pobierz plik

Ogłoszenie o zamówieniu plik pdf
Załącznik nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia ikona doc
Załącznik nr 2 do ogłoszenia ikona doc
Załącznik nr 3 do ogłoszenia ikona doc
Załącznik nr 4 do ogłoszenia ikona doc
Załącznik nr 5 do ogłoszenia ikona doc
Załącznik nr 6 do ogłoszenia ikona doc
Umowa ikona doc
   
Odpowiedź na pytania postawione przez Wykonawcę do postępowania prowadzonego w trybie art.138o nr sprawy Gosp.26-3/16 plik pdf
   
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty plik pdf
   
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia plik pdf

 


Ogłoszenie o zamówieniu na usługi "Sprzątanie budynków wraz z otoczeniem będących w dyspozycji Sądu Okręgowego w Kielcach"



Dokumentacja: Pobierz plik

Ogłoszenie o zamówieniu plik pdf
SIWZ plik pdf
Załącznik nr 1 do ogłoszenia ikona doc
Załącznik nr 2 do ogłoszenia ikona doc
Załącznik nr 3 do ogłoszenia ikona doc
Załącznik nr 4 do ogłoszenia ikona doc
Załącznik nr 5 do ogłoszenia ikona doc
Załącznik nr 6 do ogłoszenia ikona doc
Załącznik nr 7 do ogłoszenia ikona doc
   
Odpowiedź na pytania postawione przez Wykonawcę do postępowania prowadzonego w trybie art.39 nr sprawy Gosp.26-4/16 plik pdf
   
Informacja z otwarcia ofert, o której mowa w art.86 ust.5 ustawy PZP plik pdf
   
Zawiadomienie o wyborze oferty plik pdf

 


Remont z przebudową budynku Sądu Rejonowego w Opatowie przy ul. Plac Obrońców Pokoju 18B - ETAP II


Regulamin postępowania na najem lokalu przeznaczonego na prowadzenie usług gastronomicznych w budynku Sądu Okręgowego w Kielcach


Informacja o wyborze oferty na zakup serwera dla Sądu Rejonowego w Starachowicach


Informacja o wyborze oferty na zakup laptopów dla Sądu Okręgowego w Kielcach