Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna Informacje Informacje Biegli sądowi
Biegli sądowi


12.09.2015 r. - szkolenie dla lekarzy, dotyczące wykonywania czynności lekarza sądowego i aktualnych przepisów dotyczących tajemnicy lekarskiej

 

Szkolenie dla lekarzy ikona pdf
W związku z realizacją ogólnopolskiego audytu wewnętrznego pn. "Realizacja nadzoru nad biegłymi sądowymi i zapewnienie ich odpowiedniej ilości na listach okręgowych", zapraszamy biegłych sądowych do wypełnienie ankiety aktywnej do dnia 30 czerwca 2015 roku, dostępnej pod adresem:

 

http://bip.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/kontrola-zarzadcza/ankieta-adresowana-do-bieglych/

 
 


Informacja dla biegłych sądowych i tłumaczy przysięgłych

Od dnia 28 lipca 2014 roku wchodzi w życie zmiana indywidualnej interpretacji Ministra Finansów z dnia 9 lipca 2014 roku nr DD9/033/231/SEW/2014/RD-18539, która dotyczy opodatkowania przychodów za opinie wydawane przez biegłych sądowych i tłumaczenia wykonywane przez tłumaczy przysięgłych.

Wynagrodzenia za opinie wykonywane w ramach prowadzonej przez biegłych/tłumaczy działalności gospodarczej wypłacane będą bez potrącania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Warunkiem takiej wypłaty jest wypełnienie przez biegłego/tłumacza oświadczenia do celów podatkowych stanowiącego załącznik.

 

Oświadczenie biegłego do celów podatkowych Link do strony www
Studium Psychologii  Sądowej

ikona pdf

Kwestie dotyczące biegłych sądowych reguluje:

 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 roku w sprawie biegłych sądowych (Dz. U. 2005, Nr 15, poz. 133),
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (Dz. U. 2007, Nr 250 poz. 1883).
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu cywilnym  (Dz. U. 2013 poz. 518)
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu karnym  (Dz. U 2013. poz. 508)


Biegłym może zostać ustanowiona osoba, która:

 • korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • ukończyła 25 lat życia,
 • posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innej umiejętności, dla której ma być ustanowiona,
 • daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego,
 • wyraża zgodę na ustanowienie biegłym.

 

Biegłym - tłumaczem języka migowego – może być osoba, która ukończyła 21 lat życia oraz posiada "Certyfikat drugi - T2" – tłumacza -biegłego w zakresie języka migowego lub tytuł eksperta tego języka, wydany przez Polski Związek Głuchych.

Kandydatów do listy biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, po uzyskaniu ich pisemnej zgody, zgłasza właściwemu terytorialnie prezesowi sądu okręgowego kierownik wojewódzkiego ośrodka terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia w odniesieniu do psychologów i specjalistów psychoterapii uzależnień oraz konsultant wojewódzki w dziedzinie psychiatrii w odniesieniu do lekarzy psychiatrów. 


Dokumenty, które powinien złożyć kandydat na biegłego:

 • podanie do Prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach z prośbą o ustanowienie biegłym sądowym z dokładnym określeniem dziedziny oraz specjalizacji,
 • życiorys,
 • wypełniony kwestionariusz osobowy,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • dokumenty potwierdzające posiadanie zarówno praktycznych, jak i teoretycznych wiadomości z dziedziny, dla której kandydat ma być ustanowiony biegłym sądowym (w wypadku lekarzy posiadanie I lub II stopnia specjalizacji oraz prawo wykonywania zawodu),
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • oświadczenie czy kandydat jest lub był wpisany na listę biegłych sądowych,
 • oświadczenie o wykonywaniu (bądź nie) opinii dla sądów lub prokuratury z ewentualnym wskazaniem sygnatur spraw,
 • oświadczenie, że nie toczy się postępowanie karne o przestępstwo ani o przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na opublikowanie na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Kielcach danych osobowych: imienia, nazwiska, dziedziny ustanowienia,  numeru kontaktowego telefonicznego, ewentualnie  również adresu e-mail.
 • opinia i zgoda z zakładu pracy,
 • kopia dowodu osobistego.

 

W przypadku osób wykonujących wolny zawód wymagane jest dodatkowo

 • zasięgnięcie opinii organizacji zawodowej, do której osoba ta należy

800x600

Załączone do wniosku kserokopie dokumentów winny być poświadczone notarialnie za zgodność z oryginałem lub przez pracownika Sądu Okręgowego w Kielcach ( pokój 32, II piętro - tel. 041 34-02-317).


Dokumenty należy składać na Biurze Podawczym Sądu Okręgowego w Kielcach ( parter).


Listy biegłych sądowych
są dostępne dla zainteresowanych w sekretariatach sądowych. W szczególności listy te udostępnia się stronom, uczestnikom postępowania oraz organom prowadzącym postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych i sądom wojskowym.

 

Kwota bazowa na rok 2015 stanowiąca podstawę obliczenia wynagrodzenia dla biegłych sądowych za godzinę pracy i taryfy zryczałtowanej wynosi  1766,46 zł.

Podstawa prawna: Dz. U z 2014 r. poz. 162.


 

Dokumentacja: Pobierz plik

Kwestionariusz osobowy dla kandydatów na biegłych ikona pdf


Dane zawarte na liście biegłych sądowych mają charakter informacyjny, zaś charakter opinii biegłego posiada wyłącznie ekspertyza sporządzona na zlecenie sądu lub organów prowadzących postępowania przygotowawcze w sprawach karnych.


Listy biegłych: Pobierz plik

Lista biegłych sądowych
ikona pdf
Lista psychologów – biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu ikona pdf
Lista psychoterapeutów – biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu ikona pdf
Lista psychiatrów – biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu ikona pdf
800x600

Załączone do wniosku kserokopie dokumentów winny być poświadczone notarialnie za zgodność z oryginałem lub przez pracownika Sądu Okręgowego w Kielcach ( pokój 32, II piętro - tel. 041 34-02-317).


Dokumenty należy składać na Biurze Podawczym Sądu Okręgowego w Kielcach ( parter).

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Podmiot udostępniający: Sąd Okręgowy w Kielcach

Wytworzył informację: Marzena Wrońska

Data wytworzenia: 14 stycznia 2015

Opublikował: Łukasz Lipka

Data publikacji: 14 stycznia 2015