Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna Informacje Informacje Biegli sądowi
Biegli sądowi

Zaproszenie na szkolenie biegłych sądowych
ikona pdf
Studium z zakresu opiniowania sądowo - psychologicznego ikona pdf

Szkolenie dot. sporządzania opinii na temat wartości maszyn i urządzeń dla sądu, prokuratury, policji - 5 grudnia 2015r. Katowice
ikona pdf

Pismo Ministra Sprawiedliwości zawierające interpretację Ministra Finansów w zakresie wątpliwości zgłaszanych przez biegłych sądowych, dotyczących zasad opodatkowania podatkiem od towarów  i usług świadczeń wypłacanych biegłym sądowym przez sądy powszechne.

ikona pdf


 
 


Informacja dla biegłych sądowych i tłumaczy przysięgłych

Od dnia 28 lipca 2014 roku wchodzi w życie zmiana indywidualnej interpretacji Ministra Finansów z dnia 9 lipca 2014 roku nr DD9/033/231/SEW/2014/RD-18539, która dotyczy opodatkowania przychodów za opinie wydawane przez biegłych sądowych i tłumaczenia wykonywane przez tłumaczy przysięgłych.

Wynagrodzenia za opinie wykonywane w ramach prowadzonej przez biegłych/tłumaczy działalności gospodarczej wypłacane będą bez potrącania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Warunkiem takiej wypłaty jest wypełnienie przez biegłego/tłumacza oświadczenia do celów podatkowych stanowiącego załącznik.

 

Oświadczenie biegłego do celów podatkowych Link do strony www
Studium Psychologii  Sądowej

ikona pdf

Kwestie dotyczące biegłych sądowych reguluje:

 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 roku w sprawie biegłych sądowych (Dz. U. 2005, Nr 15, poz. 133),
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (Dz. U. 2007, Nr 250 poz. 1883).
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu cywilnym  (Dz. U. 2013 poz. 518)
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu karnym  (Dz. U 2013. poz. 508)


Biegłym może zostać ustanowiona osoba, która:

 • korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • ukończyła 25 lat życia,
 • posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innej umiejętności, dla której ma być ustanowiona,
 • daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego,
 • wyraża zgodę na ustanowienie biegłym.

 

Biegłym - tłumaczem języka migowego – może być osoba, która ukończyła 21 lat życia oraz posiada "Certyfikat drugi - T2" – tłumacza -biegłego w zakresie języka migowego lub tytuł eksperta tego języka, wydany przez Polski Związek Głuchych.

Kandydatów do listy biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, po uzyskaniu ich pisemnej zgody, zgłasza właściwemu terytorialnie prezesowi sądu okręgowego kierownik wojewódzkiego ośrodka terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia w odniesieniu do psychologów i specjalistów psychoterapii uzależnień oraz konsultant wojewódzki w dziedzinie psychiatrii w odniesieniu do lekarzy psychiatrów. 


Dokumenty, które powinien złożyć kandydat na biegłego:


 • podanie do Prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach z prośbą o ustanowienie biegłym sądowym z dokładnym określeniem dziedziny oraz specjalizacji,
 • życiorys,
 • wypełniony kwestionariusz osobowy,ikona pdf
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • dokumenty potwierdzające posiadanie zarówno praktycznych, jak i teoretycznych wiadomości z dziedziny, dla której kandydat ma być ustanowiony biegłym sądowym
  (w wypadku lekarzy posiadanie I lub II stopnia specjalizacji oraz prawo wykonywania zawodu),
 • oświadczenie:

- o korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich oraz toczącym się postępowaniu,ikona pdf

 

- o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,ikona pdf

 

- o wyrażeniu zgody na opublikowanie na stronie internetowej Sądu Okręgowego
w Kielcach danych osobowych: imienia, nazwiska, dziedziny ustanowienia,  numeru

kontaktowego telefonicznego, ewentualnie  również adresu poczty elektronicznej, ikona pdf

 

- dotyczące informacji, czy kandydat jest lub był wpisany na listę biegłych sądowych, ikona pdf

 

- o wykonywaniu (bądź nie) opinii dla sądów lub prokuratury z ewentualnym wskazaniem sygnatur spraw,

 • opinia z zakładu pracy (lub organizacji zawodowej, w przypadku wykonywania wolnego zawodu),
 • kopia dowodu osobistego,
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł,  pobieranej na podstawie art.5 ust1. ustawy z dnia 16 listopada 2006r  o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr. z 2015r. poz.783 ze zm.). Należność winna być wpłacona na konto Urzędu  Miejskiego w Kielcach nr rachunku:  ING Bank Śląski O/Kielce 38 1050 0099 6450 9000 0000 0000 z dopiskiem ,,opłata skarbowa od wniosku o ustanowienie biegłym sądowym”.

 

W przypadku osób wykonujących wolny zawód wymagane jest dodatkowo

 • zasięgnięcie opinii organizacji zawodowej, do której osoba ta należy

Załączone do wniosku kserokopie dokumentów winny być poświadczone notarialnie za zgodność z oryginałem lub przez pracownika Sądu Okręgowego w Kielcach ( pokój 32, II piętro - tel. 041 34-02-317).


Dokumenty należy składać na Biurze Podawczym Sądu Okręgowego w Kielcach ( parter).


Listy biegłych sądowych
są dostępne dla zainteresowanych w sekretariatach sądowych. W szczególności listy te udostępnia się stronom, uczestnikom postępowania oraz organom prowadzącym postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych i sądom wojskowym.

 

Kwota bazowa na rok 2015 stanowiąca podstawę obliczenia wynagrodzenia dla biegłych sądowych za godzinę pracy i taryfy zryczałtowanej wynosi  1766,46 zł.

Podstawa prawna: Dz. U z 2014 r. poz. 162.


 Dane zawarte na liście biegłych sądowych mają charakter informacyjny, zaś charakter opinii biegłego posiada wyłącznie ekspertyza sporządzona na zlecenie sądu lub organów prowadzących postępowania przygotowawcze w sprawach karnych.


Listy biegłych: Pobierz plik

Lista biegłych sądowych
ikona pdf
Lista psychologów – biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu ikona pdf
Lista psychoterapeutów – biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu ikona pdf
Lista psychiatrów – biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu ikona pdf
800x600

Załączone do wniosku kserokopie dokumentów winny być poświadczone notarialnie za zgodność z oryginałem lub przez pracownika Sądu Okręgowego w Kielcach ( pokój 32, II piętro - tel. 041 34-02-317).


Dokumenty należy składać na Biurze Podawczym Sądu Okręgowego w Kielcach ( parter).

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Podmiot udostępniający: Sąd Okręgowy w Kielcach

Wytworzył informację: Marzena Wrońska

Data wytworzenia: 14 stycznia 2016

Opublikował: Paweł Zawadzki

Data publikacji: 14 stycznia 2016