Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna Informacje Informacje Biegli sądowi
Biegli sądowi

Sąd Okręgowy w Kielcach poszukuje kandydatów na biegłych sądowych z zakresu medycyny wszystkich specjalności.

 

W szczególności poszukiwani są specjaliści z zakresu: chirurgii, ortopedii, neurochirurgii, pediatrii, laryngologii, kardiologii i chorób wewnętrznych, reumatologii, stomatologii. Również istnieje potrzeba uzupełnienia listy biegłych sądowych o biegłych specjalistów z zakresu toksykologii.

 

Szczegółowe informacje, dotyczące wymogów, jakie powinna spełniać osoba ubiegająca się o wpis na listę biegłych sądowych, są dostępne na stronie internetowej www.kielce.so.gov.pl w zakładce Informacje/BIEGLI. Informacje te można uzyskać nadto  kontaktując się z insp. Marzeną Wrońską, osobiście w siedzibie Sądu Okręgowego w Kielcach przy ul. Seminaryjskiej 12a w Kielcach, pok.32 (II piętro), drogą elektroniczną na adres email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , bądź telefonicznie pod numerem telefonu 41 34 02 317, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00
27 sierpnia 2016 r.-Poznań, 3 września 2016 r. – Katowice - Szkolenie w sprawie sporządzania opinii na temat wartości maszyn i urządzeń

ikona pdf
Studium z zakresu opiniowania sądowo - psychologicznego ikona pdf

Pismo Ministra Sprawiedliwości zawierające interpretację Ministra Finansów w zakresie wątpliwości zgłaszanych przez biegłych sądowych, dotyczących zasad opodatkowania podatkiem od towarów  i usług świadczeń wypłacanych biegłym sądowym przez sądy powszechne.

ikona pdf


 
 


Informacja dla biegłych sądowych i tłumaczy przysięgłych

Od dnia 28 lipca 2014 roku wchodzi w życie zmiana indywidualnej interpretacji Ministra Finansów z dnia 9 lipca 2014 roku nr DD9/033/231/SEW/2014/RD-18539, która dotyczy opodatkowania przychodów za opinie wydawane przez biegłych sądowych i tłumaczenia wykonywane przez tłumaczy przysięgłych.

Wynagrodzenia za opinie wykonywane w ramach prowadzonej przez biegłych/tłumaczy działalności gospodarczej wypłacane będą bez potrącania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Warunkiem takiej wypłaty jest wypełnienie przez biegłego/tłumacza oświadczenia do celów podatkowych stanowiącego załącznik.

 

Oświadczenie biegłego do celów podatkowych Link do strony www

Kwestie dotyczące biegłych sądowych reguluje:

 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 roku w sprawie biegłych sądowych (Dz. U. 2005, Nr 15, poz. 133),
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (Dz. U. 2007, Nr 250 poz. 1883).
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu cywilnym  (Dz. U. 2013 poz. 518)
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu karnym  (Dz. U 2013. poz. 508)


Biegłym może zostać ustanowiona osoba, która:

 • korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • ukończyła 25 lat życia,
 • posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innej umiejętności, dla której ma być ustanowiona,
 • daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego,
 • wyraża zgodę na ustanowienie biegłym.

 

Biegłym - tłumaczem języka migowego – może być osoba, która ukończyła 21 lat życia oraz posiada "Certyfikat drugi - T2" – tłumacza -biegłego w zakresie języka migowego lub tytuł eksperta tego języka, wydany przez Polski Związek Głuchych.

Kandydatów do listy biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, po uzyskaniu ich pisemnej zgody, zgłasza właściwemu terytorialnie prezesowi sądu okręgowego kierownik wojewódzkiego ośrodka terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia w odniesieniu do psychologów i specjalistów psychoterapii uzależnień oraz konsultant wojewódzki w dziedzinie psychiatrii w odniesieniu do lekarzy psychiatrów. 


Dokumenty, które powinien złożyć kandydat na biegłego:


 • podanie do Prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach z prośbą o ustanowienie biegłym sądowym z dokładnym określeniem dziedziny oraz specjalizacji,
 • życiorys,
 • wypełniony kwestionariusz osobowy,ikona pdf
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • dokumenty potwierdzające posiadanie zarówno praktycznych, jak i teoretycznych wiadomości z dziedziny, dla której kandydat ma być ustanowiony biegłym sądowym (dyplomy, świadectwa, potwierdzające posiadane wykształcenie ogólne oraz kierunkowe, związane z dziedziną ustanowienia, dokumenty potwierdzające  posiadane wykształcenie zawodowe, ogólne oraz w dziedzinie ustanowienia,   zaświadczenia i certyfikaty potwierdzające posiadanie uprawnień do wykonywania zawodu, zaświadczenia i świadectwa ukończenia: kursów, szkoleń, uczestnictwa w konferencjach  naukowych – dokumenty potwierdzające stałe podnoszenie kwalifikacji i aktualizowanie wiedzy), w przypadku lekarzy posiadanie I lub II stopnia specjalizacji - prawo wykonywania zawodu,
 • informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego,
 • oświadczenie:ikona pdf

- o korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich oraz toczącym się postępowaniu,

 

- o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

 

- o wyrażeniu zgody na opublikowanie na stronie internetowej Sądu Okręgowego
w Kielcach danych osobowych: imienia, nazwiska, dziedziny ustanowienia,  numeru

kontaktowego telefonicznego, ewentualnie  również adresu poczty elektronicznej,

 

- dotyczące informacji, czy kandydat ubiegał się  już o funkcję biegłego sądowego  oraz czy ją pełni bądź pełnił przy  innym Sądzie Okręgowym,

 

- dotyczące informacji, czy kandydat był powoływany do wydania opinii w charakterze biegłego ad hoc (z ewentualnym wskazaniem sygnatur spraw),

- oświadczenie, czy nie jest prowadzone wobec kandydata postępowanie z tytułu odpowiedzialności zawodowej oraz, czy uprawnienia zawodowe nie zostały ograniczone bądź zawieszone,

 

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej lub pozostawania bez zatrudnienia przedstawienie aktualnych opinii/rekomendacji od podmiotu, z którym współpracuje lub współpracował.
 • kopia dowodu osobistego (odpis dokumentu potwierdzającego tożsamość)
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł,  pobieranej
  na podstawie art.5 ust1. ustawy z dnia 16 listopada 2006r  o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr. z 2015r. poz.783 ze zm.). Należność winna być wpłacona na konto Urzędu  Miejskiego w Kielcach
  nr rachunku:  ING Bank Śląski O/Kielce 38 1050 0099 6450 9000 0000 0000 z dopiskiem ,,opłata skarbowa od wniosku o ustanowienie biegłym sądowym”.

 

W przypadku osób wykonujących wolny zawód wymagane jest dodatkowo

 • zasięgnięcie opinii organizacji zawodowej, do której osoba ta należy

Załączone do wniosku kserokopie dokumentów winny być poświadczone notarialnie za zgodność z oryginałem lub przez pracownika Sądu Okręgowego w Kielcach ( pokój 32, II piętro - tel. 041 34-02-317).


Dokumenty należy składać na Biurze Podawczym Sądu Okręgowego w Kielcach ( parter).


Listy biegłych sądowych
są dostępne dla zainteresowanych w sekretariatach sądowych. W szczególności listy te udostępnia się stronom, uczestnikom postępowania oraz organom prowadzącym postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych i sądom wojskowym.

 

Kwota bazowa na rok 2016 stanowiąca podstawę obliczenia wynagrodzenia dla biegłych sądowych za godzinę pracy i taryfy zryczałtowanej wynosi  1766,46 zł.

Podstawa prawna: Dz. U z 2016 r. poz. 278.


 Dane zawarte na liście biegłych sądowych mają charakter informacyjny, zaś charakter opinii biegłego posiada wyłącznie ekspertyza sporządzona na zlecenie sądu lub organów prowadzących postępowania przygotowawcze w sprawach karnych.


Listy biegłych: Pobierz plik

Lista biegłych sądowych
ikona pdf
Lista psychologów – biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu ikona pdf
Lista psychoterapeutów – biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu ikona pdf
Lista psychiatrów – biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu ikona pdf
800x600

Załączone do wniosku kserokopie dokumentów winny być poświadczone notarialnie za zgodność z oryginałem lub przez pracownika Sądu Okręgowego w Kielcach ( pokój 32, II piętro - tel. 041 34-02-317).


Dokumenty należy składać na Biurze Podawczym Sądu Okręgowego w Kielcach ( parter).

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Podmiot udostępniający: Sąd Okręgowy w Kielcach

Wytworzył informację: Marzena Wrońska

Data wytworzenia: 27 lipca 2016

Opublikował: Łukasz Lipka

Data publikacji: 01 marca 2016