Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna Informacje dodatkowe Oferty pracy Konkurs na stanowisko Dyrektora Zakładu Poprawczego w Ostrowcu Świętokrzyskim
Konkurs na stanowisko Dyrektora Zakładu Poprawczego w Ostrowcu Świętokrzyskim

 

Prezes Sądu Okręgowego W Kielcach Ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zakładu Poprawczego W Ostrowcu Świętokrzyskim.

 

1. Dyrektorem Zakładu Poprawczego w Ostrowcu Świętokrzyskim może zostać nauczyciel mianowany lub dyplomowany posiadający wykształcenie wyższe pedagogiczne i 5 lat stażu pracy pedagogicznej, w tym 2 lata na stanowisku kierowniczym, oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w tym w zakładzie poprawczym.

 

2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

a) pisemnie opracowany model Zakładu Poprawczego,

b) kwestionariusz osobowy ze zdjęciem,

c) życiorys uwzględniający przebieg pracy pedagogicznej i osiągnięcia zawodowe,

d) odpisy dyplomów potwierdzających kwalifikacje, w szczególności kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w tym w zakładzie poprawczym w rozumieniu §7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 10 września 2002 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudniać nauczycieli niemających wykształcenia lub ukończonego

zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. Nr 155, poz. 1288),

e) odpis i uwierzytelnione kserokopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia zawodowe,

f) uwierzytelnione kserokopie aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,

g) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym wydane przez lekarza medycyny pracy,

h) oświadczenie, że kandydat nie był karany kara dyscyplinarna, o której mowa w art.76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 roku Nr 97 poz. 674 ze zmianami) oraz nie toczy sie przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,

i) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie oraz nie toczy sie przeciwko niemu postępowanie karne,

j) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art.31 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansowej (Dz.U. z 2005 roku Nr 14 poz. 114 ze zmianami),

k) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku Nr 101 poz. 926 ze zmianami) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

 

3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym oraz dopiskiem na kopercie „KONKURS”- w terminie do 9 maja 2008 roku na adres:

 

Sąd Okręgowy w Kielcach

Oddział Administracyjny

ul. Seminaryjska 12a

25-372 Kielce

 

4. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Prezesa Sądu

Okręgowego w Kielcach. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania

konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

 

 Dokumentacja: Pobierz plik

Ogłoszenia o konkurs na stanowisko Dyrektora Zakładu Poprawczego w Ostrowcu Świętokrzyskim
ikona pdf

 

Data wytworzenia: 15 kwietnia 2008

Data publikacji: 15 kwietnia 2008