Sąd Okręgowy w Kielcach

ul. Seminaryjska 12 a
25-372 Kielce

tel: (41) 34-02-300
NIP: 657-18-39-041

 

 

 

W dniu 31 grudnia 2018 roku godziny przyjęć interesantów w Sądzie Okręgowym w Kielcach będą odbywać się, jak w dni tygodnia od wtorku do piątku tj. od godz. 7.30 do 15.30.

 

“Zarządzeniem Nr 11/2018  Prezesa i Dyrektora Sadu Okręgowego z dnia 18 października 2018 roku:
 
- dzień 1 grudnia 2018 roku (sobota) został ustalony dniem pracującym dla pracowników Sądu Okręgowego w Kielcach
 
- dzień 24 grudnia 2018 roku (poniedziałek) został ustalony dniem wolnym od pracy
 
Godziny urzędowania Sądu Okręgowego w Kielcach w dniu 1 grudnia 2018 roku 730-1530 .”

 

„Strefa mediacji”

w Sądzie Okręgowym w Kielcach

 

Od dnia 3 października 2018 roku, w budynku Sądu Okręgowego w Kielcach ul. Seminaryjska 12a 25-372 Kielce, zostanie uruchomiona „Strefa mediacji”.

„Strefa mediacji” stwarza każdemu interesantowi możliwość rozmowy z dyżurującym mediatorem, uzyskania bliższych informacji na temat instytucji „mediacji” jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów.

Dyżury mediatorów będą odbywać się w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Okręgowego w Kielcach, w każdą środę, w godzinach 12.00-14.00.

 

Dyżury mediatorów od lutego do marca 2018 roku:

6 luty 2019r. – Pani Iwona Wolańska, mediator sądowy;

13 luty 2019r. – Pani Beata Gwadera, mediator sądowy;

20 luty 2019r. – Pani Aleksandra Szmit, mediator sądowy;

27 luty 2019r. – Pani Katarzyna Oberda, mediator sądowy;

6 marzec 2019r. – Pani Beata Gwadera, mediator sądowy;

13 marzec 2019r. – Pani Aleksandra Szmit, mediator sądowy;

20 marzec 2019r. – Pani Katarzyna Oberda, mediator sądowy;

27 marzec 2019r. – Pani Jadwiga Szner-Dobrowolska, mediator sądowy;

 

Godziny pracy poszczególnych komórek organizacyjnych

Sądu Okręgowego w Kielcach od dnia 1 stycznia 2017 roku

 

Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  informuję, iż:

 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sąd Okręgowy w Kielcach, ul. Seminaryjska 12a, 25-372 Kielce.

2)Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Sądzie Okręgowym w Kielcach możliwy jest pod numerem telefonu  (41) 34-02-558 lub adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3) Pani/Pana dane osobowe (np. imię i nazwisko, miejsce i data urodzenia, adres zamieszkania, numer kontaktowy) przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Sądu,  na podstawie:

 

- art. 6 ust. 1

Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy - i w takim zakresie, w jakim - spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

lit. c - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

lit. e - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

 

oraz

 

- art. 9

 ust. 1 Zabrania się przetwarzania danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby.

ust. 2 Ust. 1 nie ma zastosowania, jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków:

lit. f -  przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy;

lit. g - przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie i konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą

 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

 

4) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.

6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

7) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 

INFORMACJA O MONITOROWANIU BUDYNKÓW SĄDU OKRĘGOWEGO W KIELCACH

             

 

·        administratorem systemu monitoringu jest Sąd Okręgowy w Kielcach, ul. Seminaryjska 12a, 25-372 Kielce

·        monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym

·        podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora

·        zapisy z monitoringu  przechowywane będą w okresie 30 dni

·        kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Sądzie Okręgowym w Kielcach możliwy jest pod numerem telefonu (41) 34-02-558 lub adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

·        osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

 

 

 

INFORMACJA

 

Zakończenie sprzedaży papierowych znaków opłaty sądowej.

 

Uprzejmie informujemy, że z dniem 30 czerwca 2018 roku nastąpi zakończenie sprzedaży papierowych znaków opłaty sądowej oraz brak możliwości ich wykorzystania po tym terminie.

Informujemy także, że nie ma możliwości zwrotu uprzednio zakupionych znaków zarówno przed jak i po w/w terminie.

 

 

INFORMACJA

Z dniem 6 października 2014 roku telefoniczne Biuro Obsługi Interesanta, mieszczące  się w siedzibie Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej  w Krakowie, przy ul. Farmaceutów 2, będzie udzielało informacji w sprawach rozstrzyganych przed Sądem Okręgowym w Kielcach oraz przed Sądami Rejonowymi w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Kielcach, pod nr infolinii: 801 800 122 (dotyczy tylko telefonów stacjonarnych),  lub  nr 12 286-32-83 (dla telefonów stacjonarnych i komórkowych).

Biuro Obsługi Interesanta w Krakowie czynne jest codziennie od poniedziałku do piątku i udziela informacji: w poniedziałek w godzinach 7.30 – 18.00, od wtorku do piątku w godzinach 7.30 – 16.00.

 

Godziny pracy

 

Godziny urzędowania Sądu Okręgowego w Kielcach:
- poniedziałek: 7:30 - 18:00

 

przy czym pracownicy sekretariatów wydziałów, oddziałów, samodzielnych stanowisk pracują w godzinach: 7:30 - 15:30
- wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

 

 

 

Godziny pracy Sekretariatów Wydziałów/Oddziałów:

 

poniedziałek– piątek:   7:30 – 15:30

 

 

 

Godziny przyjęć interesantów w Biurze Obsługi Interesantów Sądu

 

Okręgowego w Kielcach:

 

poniedziałek:       7:45 –  17:45

 

wtorek – piątek:   7:45 – 15:15

 

(przy czym Biuro Obsługi Interesantów czynne jest w poniedziałek od godz.

 

7:30 do godz. 18:00, a od wtorku do piątku od godz. 7:30 do godz. 15:30)

 

Biuro Obsługi Interesantów - wykaz telefonów

Kierownik, zamawianie akt

(41)  34 02 365

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

fax

(41)  34 02 363

 

Godziny udostępniania akt sądowych w Czytelni akt:

poniedziałek:        7:45 –  17:45

 

wtorek – piątek:   7:45 – 15:00

 

Godziny pracy Biura Podawczego Sądu Okręgowego w Kielcach:

 

poniedziałek:        7:30 – 18:00

 

wtorek – piątek:   7:30 – 15:30

 

Godziny pracy Kasy Sądu Okręgowego w Kielcach:
poniedziałek – piątek   7:45 - 15:00
(przerwa w godzinach 12:15 -13:00)

 

W ostatnim dniu roboczym miesiąca kasa czynna w godzinach 7:45 - 13:15.

 

W ostatnim dniu roboczym roku kasa nieczynna (inwentaryzacja).

 

Wpłaty w Kasie Sądu Okręgowego w Kielcach są przyjmowane wyłącznie gotówką.

 

 

Godziny przyjmowania interesantów w Punkcie Informacyjnym
Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Kielcach:
poniedziałek         7:45 - 18:00
wtorek - piątek:   7:45 - 15:15
przy czym Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego czynny jest:
poniedziałek 7:30 - 18:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30
Przerwa codziennie w godz. od 12:30 do godz. 13:00.

Godziny przyjmowania interesantów przez pracowników Sekcji ds. obrotu prawnego z zagranicą, działającej w ramach Wydziału VIII Wizytacyjnego Sądu Okręgowego w Kielcach, w zakresie spraw związanych z międzynarodowym postępowaniem sądowym:

 

 

 

poniedziałek-piątek: 7.30-15.30, pok. Nr 20 (I piętro),po uprzednim, telefonicznym ustaleniu terminu i godziny z pracownikami Sekcji, pod numerami kontaktowymi: 

 

 

 

tel.: 41 34 02 320

 

tel.: 41 34 02 492

 

fax: 41 34 02 320

 

 

 

Obsługę interesantów w sprawach związanych z działaniem Sekcji ds. obrotu prawnego z zagranicą, wyłącznie w zakresie podstawowych informacji (np. co do kompetencji właściwych organów odpowiedzialnych za egzekucję orzeczeń zagranicznych) - w poniedziałki, w godz. 15.30 - 18.00 zapewniają pracownicy Biura Obsługi Interesantów Sądu Okręgowego w Kielcach.

 

 

Jednostki nadrzędne

Jednostki podległe

 

800x600

Szkolenie biegłych sądowych

 

ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Kielcach

 

 

22 marca 2016 roku, godz. 10.30, gmach Sądu Okręgowego Kielcach,
ul. Seminaryjska 12a, sala konferencyjna, IV piętro

 

Jednocześnie informujemy, iż wskazany

wcześniej termin (18 marca 2016 roku) jest nieaktualny

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4