Komunikat Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 14 lutego 2018 roku

 

Działalność orzecznicza

W 2017 roku do Sądu Okręgowego w Kielcach wpłynęło 22 024 spraw, a załatwiono 22 109, a zatem załatwiono o 85 spraw ponad wpływ. Wskaźnik opanowania wpływu wyniósł 100,4, co dało 15 miejsce w Polsce w relacji do poziomu opanowania wpływu w okręgach sądowych. Ogółem wskaźnik opanowania wpływu w kraju wyniósł 100,3%.

Łącznie do wszystkich sądów okręgu Sądu Okręgowego w Kielcach wpłynęło 306 015 spraw, a w 2016 roku 297 769, czyli o 8 246 spraw więcej. Załatwiono w 2017 roku 305 947 spraw, a w 2016 roku 295 970 spraw, czyli o 9 977 więcej. Statystycznie wpływ został opanowany w 100% ( nie opanowano wpływu w 68 sprawach), co stanowi poprawę w stosunku do 2016 roku (99,4 % wskaźnik opanowania wpływu).

Do Sądów Rejonowych Okręgu Kieleckiego wpłynęło 283 991 spraw, a załatwiono 283 838 spraw, a zatem nie opanowano wpływu o 153 sprawy.

Wśród Sądów Rejonowych najwyższy poziom opanowania wpływu osiągnęły: Sąd Rejonowy w Jędrzejowie (105,8% w 2017, a 93,3% w 2016),  Sąd Rejonowy w Pińczowie (103,2% w 2017, 97,7% w 2016), Sąd Rejonowy w Busku-Zdroju (101,7%), Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej (101,6% w 2017, 98,8% w 2016), Sąd Rejonowy we Włoszczowie (100,6%), Sąd Rejonowy w Opatowie (100,3%). Największy wpływ spraw nastąpił w Sądzie Rejonowym w Kielcach – 100.890 spraw, a  załatwiono 100.076 spraw (-97839 w 2016) – wskaźnik opanowania wpływu wzrósł z 96,6% w 2016 roku do 99,2% w 2017 roku. Na drugim miejscu pod względem wpływu spraw znajduje się Sąd Rejonowy w Busku-Zdroju – 25.942 spraw, a załatwiono 26.389 spraw, co pozwoliło na opanowanie wpływu w  101,7% (95,1% w 2016 roku). 

Wziąwszy pod uwagę istotne braki kadrowe w obsadzie sędziowskiej, wyniki należy uznać za więcej niż dobre. Na koniec 2017 roku w całym okręgu pracowało 255 sędziów, a nieobsadzonych było 11 etatów, w tym 9 etatów w Sądzie Okręgowym w Kielcach. Z powyższego wynika, że statystycznie jeden sędzia załatwił 1200 spraw w ciągu roku. Do października 2017 roku w Sądach Rejonowych nie było obsadzonych 10 etatów sędziowskich. Analiza podstawowych wskaźników za 2017 rok wskazuje na dobrą efektywność i jakość pracy sądów w okręgu.

 

Ten dobry wynik był efektem niezwykle dużego zaangażowania wszystkich sędziów orzekających we wszystkich sądach. Oczywiście na dobrą pracę sędziów wpływ miała bardzo dobra praca sekretarzy sądowych, asystentów i referendarzy oraz służb wspomagających, w szczególności oddziałów administracyjnych, informatycznych i gospodarczych. Sędziom, referendarzom, asystentom, urzędnikom sądowym należą się wyrazy uznania i podziękowania.

Na uzyskanie dobrych wyników przez Sąd Okręgowy i Sądy Rejonowe w 2017 roku, zwłaszcza w sprawach karnych wpływ miała dobra współpraca z Policją oraz Prokuraturą.

 

Ogólna ewidencja spraw rozpatrywanych w sądach powszechnych definiowana jest poprzez cztery główne wielkości: pozostałość spraw z poprzedniego okresu sprawozdawczego, wpływ spraw, załatwienie oraz pozostałość na okres następny. Analizując te wielkości należy mieć na uwadze, iż każda sprawa w ujęciu statystycznym traktowana jest jednakowo bez względu na swoją wagę merytoryczną. Dotyczy to zarówno spraw wielotomowych, skomplikowanych angażujących pracę wielu osób jak i spraw o zdecydowanie mniejszym stopniu złożoności. Systematycznie wzrasta stopień skomplikowania i obszerności spraw, wpływając na czas trwania postępowań.

 

Pion spraw cywilnych, gospodarczych, pracy, ksiąg wieczystych, Krajowy Rejestr Sądowy – dane szczegółowe.

 

W Sądzie Okręgowym w Kielcach bardzo dobre wyniki osiągnęły wydziały odwoławcze szeroko rozumianego pionu cywilnego, (wydziały cywilny, gospodarczy) oraz pracy i ubezpieczeń społecznych. Wskaźnik opanowania wpływu był wyższy niż w 2016 roku.

W wydziale pracy i ubezpieczeń społecznych zakończono więcej spraw apelacyjnych, niż ich wpłynęło - zakończono 448 spraw (431 w roku 2016), wzrost wskaźnika opanowania wpływu z 89,6% do 105,4%. 

W wydziale gospodarczym nastąpił wyraźny wpływ spraw  (o 114 spraw ) – 608 w 2016, a 722 w 2017 roku, przy wzroście załatwień o 116 spraw, wpływ został opanowany w 99%.

W wydziale cywilnym wzrósł wskaźnik opanowania wpływu z 102,6% do 103,1% (ogółem załatwiono 3678 spraw), nastąpił dalszy spadek czasu trwania postępowania z 2,6 do 2,4 (przeciętny czas oczekiwania na wydanie orzeczenia w miesiącach). Wyraźnie zmniejszył się poziom pozostałości o 109 spraw, na koniec 2016 roku pozostało do rozpoznania 808 spraw a w 2017 roku - 699spraw.

.

W Sądzie Okręgowym poprawa wyników dotyczyła także spraw gospodarczych i cywilnych rozpoznawanych w I instancji. Wyraźnie zwiększył się wpływ spraw w I instancji w wydziale gospodarczym o 100 spraw, co przy wzroście załatwień o 157 spraw, pozwoliło na zmniejszenie liczby spraw niezałatwionych z poprzednich lat i wzrost wskaźnika opanowania wpływu do 100,4% (91,1% w 2016) i skrócenie czasu trwania postępowań ( z 5,5 w 2016 do 4,6 w 2017). Wzrosły załatwienia w I instancji w wydziale cywilnym do 4677spraw  (o 80 spraw w porównaniu do 2016 roku), wzrósł wskaźnik opanowania wpływu z 96,6% (2016) do 98,8% (2017).

 

W wydziałach ksiąg wieczystych Sądów Rejonowych w okręgu wpłynęło w 2017 roku 7682 spraw, a załatwiono 7813 spraw – o 131 więcej niż w 2016 roku. Wskaźnik opanowania wpływu wzrósł z 99,71 w 2016 roku do 101,70 w 2017 roku. Wskaźnik pozostałości zmniejszył się z 1,6 do 1,4. Największy wzrost wpływu spraw nastąpił w Sądzie Rejonowym w Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim – o 1164 sprawy, w Sądzie Rejonowym w Busku-Zdroju – o 491 spraw. Najwyższy wzrost załatwialności nastąpił w Sądzie Rejonowym w Busku-Zdroju – o 2025 spraw i w Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie – o 1404 sprawy.

 

W sądach rejonowych w okręgu wpłynęło 2392 sprawy ze stosunku pracy oraz ubezpieczeń społecznych, załatwiono 2482 sprawy, co pozwoliło na opanowanie wpływu w 103,76%. Najwyższy wpływ nastąpił w Sądzie Rejonowym w Kielcach – 1672 sprawy, załatwiono1702 sprawy.

 

W Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego w Kielcach wpłynęły 9854 sprawy (o 392 więcej niż w poprzednim roku), a załatwiono 9937 spraw – o 1084 sprawy więcej niż w 2016 roku. Pozwoliło to na znaczący wzrost wskaźnika opanowania wpływu  z 93,56 (2016) do 100,84 (2017). W 2017 roku wzrósł także wpływ spraw w sekcji ds. upadłościowych o 240 spraw, do 778 spraw w 2017 roku. Wzrosło także załatwienie spraw o 222 w porównaniu do roku poprzedniego, co skutkowało wzrostem wskaźnika opanowania wpływu do 82,13% (77,51% w 2016).

 

W Krajowym Rejestrze Sądowym także nastąpił wzrost wpływu spraw o 1229 (16.097 spraw w 2017 roku). Dalszy wzrost załatwialności do 16.230 spraw ( o 1301 spraw więcej niż w roku poprzednim), skutkował spadkiem pozostałości do 648 spraw i wzrostem wskaźnika opanowania wpływu do 100,83.

 

Do Wydziałów Cywilnych w Sądach Rejonowych wpłynęło ogółem 75.570 spraw – nastąpił wzrost o 12.896 spraw w stosunku do roku 2016. Wzrost wpływu dotyczy wszystkich Sądów Rejonowych, a najwyższy był w Sądzie Rejonowym w Opatowie o 2825 spraw, w Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim -  o 2173 sprawy, Sąd Rejonowy w Sandomierzu o 1631 spraw. Najwięcej spraw cywilnych wpłynęło do Sądu Rejonowego w Kielcach 19.706 (o 1330 spraw więcej). Wzrosła załatwialność spraw cywilnych we wszystkich wydziałach, łącznie o 10.856 spraw. Najwyższy wzrost załatwialności dotyczył Sądu Rejonowego w Opatowie – o 2869 spraw, Sądu Rejonowego w Skarżysku Kamiennej – o 1472 sprawy, Sądu Rejonowego w Sandomierzu – o 1247 spraw. Ogółem wskaźnik opanowania wpływu wyniósł 98,10%.

 

 Pion spraw karnych i postępowań w sprawach nieletnich – dane szczegółowe.

Do Sądu Okręgowego w 2017 roku wpłynęło 8 858 spraw, a załatwiono 8 964 sprawy, a zatem wskaźnik opanowania wpływu wyniósł 101,02 sprawy.

Do Sądów Rejonowych wpłynęło 55 108, a załatwiono 55 181, a zatem wskaźnik opanowania wpływu wyniósł 100,1, zaś łączny wskaźnik w całym okręgu wyniósł 100,3 i był identyczny ze wskaźnikiem ogólnokrajowym.

Na szczególne wyróżnienie w tym zakresie oprócz Sądu Okręgowego w Kielcach zasługuje Sąd Rejonowy w Busku-Zdroju, Jędrzejowie, Opatowie, Ostrowcu Świętokrzyskim, Skarżysku-Kamiennej, Staszowie i Włoszczowie. Dobry wynik uzyskał Sąd Rejonowy w Kielcach, do którego wpłynęła 1/3 wszystkich spraw karnych i opanował wpływ na poziomie 99,05%.

Jak chodzi o Sąd Okręgowy w Kiecach to bardzo dobre wyniki uzyskał Wydział IX Karny Odwoławczy opanowując wpływ na poziomie 103,4 oraz IV Wydział Penitencjarny, który opanował wpływ na poziomie 101,2. Natomiast nie opanowano wpływu w III Wydziale Karnym, do którego wpłynęło 2060 spraw załatwiono 2014 spraw. W sprawach zasadniczych wpłynęło 242 sprawy, załatwiono 217. Ten niekorzystny wynik w załatwieniu był w znacznej mierze uwarunkowany wpływem spraw lustracyjnych, które wymagają przekazania ich na wstępie do IPN celem przygotowania materiałów, co trwa zwykle w granicach 6 miesięcy.

Średni czas trwania postępowania w sprawach karnych uległ poprawie w stosunku do 2016 roku zmniejszając się z 5,1 miesiąca do 4,7 miesiąca.

W sprawach rodzinnych i nieletnich do Sądu w okręgu Sądu Okręgowego w Kielcach wpłynęło 32 003 sprawy, a załatwiono 31 482 sprawy, przez co wskaźnik opanowania wpływu wyniósł 98,04 i był zbliżony do wskaźnika ogólnokrajowego, który wyniósł 98,05. Średni czas postępowania w tych sprawach wynosi 3,6.

 

Działalność pozaorzecznicza.

W związku z dużym zainteresowaniem młodzieży szkolnej oraz akademickiej kontynuowane były działania edukacyjne w Sądzie Okręgowym w Kielcach:

- „Dni otwarte” – adresowane do młodzieży gimnazjalnej i licealnej z udziałem przedstawicieli zawodów prawniczych, funkcjonariuszy KWP, kuratora zawodowego, mediatora, biegłych sądowych, przeprowadzano symulowane rozprawy;

-„Spacer po sądzie” – adresowane do uczniów młodszych klas szkół podstawowych, z udziałem mediatora, przeprowadzano symulowane rozprawy;

- „Warsztaty mediacyjne dla młodzieży. Spotkania z psychologią sądową”, adresowane do uczniów szkół średnich, z udziałem psychologa dr Adriana Kurcbarta i mediatora Izabeli Buszewicz.

Nadto prowadzone były spotkania w ramach „Akademii Podstaw Prawa” – adresowane do studentów, mieszkańców miasta, z udziałem przedstawicieli zawodów prawniczych, przedstawicieli samorządu terytorialnego, administracji skarbowej. Przybliżona została problematyka: upadłości konsumenckiej, prawa spadkowego, ksiąg wieczystych, jako zbioru informacji o nieruchomościach dla każdego, rejestracji spółek, postępowania sądowego z udziałem przedsiębiorstw.

Odbyła się „Noc Muzeów”, która cieszyła się szczególnym zainteresowaniem  mieszkańców regionu.

Spotkania edukacyjne odbyły się w ramach Dnia Edukacji Prawnej, Ogólnopolskiego Dnia Przedsiębiorczości.

Sądy w okręgu, w szczególności Sąd Rejonowy we Włoszczowie propagowały wśród młodzieży i dorosłych mediację. W Sądzie Okręgowym w Kielcach oraz w Sądach Rejonowych podejmowane były aktywne działania  edukacyjne w ramach Tygodnia Mediacji. W Sądzie Okręgowym odbyła się konferencja „ Poznaj mediację - pozasądowy sposób rozwiązywania sporów”.

Sądy w okręgu aktywnie uczestniczyły w akcji „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”.

W 2017 roku obchodziliśmy 100-lecie Sądu Okręgowego w Kielcach. Odbyła się konferencja naukowa dotycząca wymiaru sprawiedliwości. W ramach obchodów odbyły się spotkania z młodzieżą przybliżające historię i współczesność polskiego wymiaru sprawiedliwości. Dokonano inscenizacji procesu karnego wg przedwojennej procedury oraz prowadzono działalność charytatywną w postaci zbiórki pieniędzy na rzecz niepełnosprawnego dziecka oraz zbiórki rzeczowej na rzecz schroniska dla zwierząt. 

 

Rzecznicy Prasowi Sądu Okręgowego w Kielcach