ORGANIZACJA PRAKTYK STUDENCKICH W SĄDZIE OKRĘGOWYM W KIELCACH ORAZ SĄDACH REJONOWYCH w obszarze właściwości  Sądu Okręgowego w Kielcach

 

1.O przyjęcie na praktykę studencką w Wydziałach Sądu Okręgowego w Kielcach oraz Sądach Rejonowych w obszarze właściwości  Sądu Okręgowego w Kielcach mogą się ubiegać studenci kierunku prawo, którzy ukończyli przynajmniej drugi rok studiów.

 

2.Praktyki organizowane w Sądzie Okręgowym w Kielcach oraz  Sądach Rejonowych w obszarze właściwości  Sądu Okręgowego w Kielcach mają charakter nieodpłatny, a w czasie ich trwania student jest zobowiązany posiadać ważne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), którego dowód winien być przedłożony najpóźniej w dniu rozpoczęcia praktyki.

 

3. Studenci zainteresowani odbywaniem praktyki w Sądzie Okręgowym w Kielcach oraz w sądach rejonowych w obszarze właściwości SO w Kielcach, proszeni są o złożenie (przesłanie) następujących dokumentów:

- podania adresowanego do Prezesa Sądu Okręgowego, z prośbą o przyjęcie na praktykę.

Podanie powinno zawierać: imię, nazwisko, kierunek i rok studiów, nazwę uczelni, numer telefonu kontaktowego, termin rozpoczęcia i zakończenia praktyki oraz nazwę sądu i wydziału.

  ikona doc- porozumienia (do pobrania).

 

Dokumenty powinny być złożone (przesłane) co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyki na adres: Sąd Okręgowy w Kielcach, ul. Seminaryjska 12 a, 25-372 Kielce.

 

4. Przyjęcie studenta na praktykę odbywa się poprzez akceptację podania oraz podpisanie przez Prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach porozumienia zawieranego z uczelnią kierującą.

Podania i porozumienia niespełniające powyższych warunków nie będą realizowane.

 

 

Prezes Sądu Okręgowego
w Kielcach