W dniu 23 marca 2018 roku, w Sądzie Okręgowym w Kielcach odbyło się trzecie posiedzenie Świętokrzyskiej Rady do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym, które poprowadził SSO Ryszard Sadlik, Prezes Sądu Okręgowego w Kielcach – Przewodniczący Świętokrzyskiej Rady do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym wraz z SSR Robertem Dróżdżem – Wiceprezesem Sądu Okręgowego w Kielcach, wyznaczonym przez Prezesa SO w Kielcach do współpracy z Radą.

         Podczas przedmiotowego posiedzenia przywołano propozycje przedstawione na drugim posiedzeniu Świętokrzyskiej Rady do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym, a dotyczące powstania na terenie województwa świętokrzyskiego Ośrodka Readaptacji i Pomocy Skazanym oraz zorganizowania konferencji z udziałem podmiotów, które zajmują się aktywizacją zawodową osób skazanych.

         W odniesieniu do powyższych propozycji, obecny na posiedzeniu Rady ks. dr Stanisław Słowik, Dyrektor Caritas Diecezji Kieleckiej, wskazał, że w 2017 roku Caritas Diecezji Kieleckiej realizowało projekt przeznaczony dla osób skazanych, zapewniający wsparcie w wielu obszarach życia skazanego, obejmujący pomoc prawną i psychologiczną, świadczenia w postaci bonów pieniężnych, dofinansowanie do wynajmu mieszkania, doradztwo zawodowe, propozycje stażu i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe skazanego. Program ten skierowany był także do rodzin osób skazanych. Podniósł, że w projekcie tym uczestniczyło ok 50 osób, z czego około 20 podjęło zatrudnienie. Zaznaczył, że w 2018 roku na realizację projektu przeznaczono około 100 tys. zł., a działaniem zaplanowano objąć 60 osób. Poinformował również, że maju 2018 roku planowane jest uruchomienie hostelu dla osób potrzebujących w Kazimierzy Wielkiej, w którym zakwaterowanie będzie mogło uzyskać 20 osób.

         Wobec powyższego, SSO Ryszard Sadlik, Prezes Sądu Okręgowego w Kielcach zaproponował wsparcie działań związanych z projektem.

Zebrani na spotkaniu członkowie Rady wyrazili chęć rozpropagowania tegoż ośrodka readaptacyjnego, poprzez rozpowszechnienie informacji o nim wśród skazanych, m.in. poprzez umieszczenie ulotek z informacją na temat przedmiotowego ośrodka w Areszcie Śledczym w Kielcach, Zakładzie Karnym w Pińczowie, przekazywanie ich za pośrednictwem kuratorów oraz dzielnicowych. Nadto, zaproponowano, aby działanie funkcjonującego przy Caritas Diecezji Kieleckiej ośrodka readaptacyjnego zaprezentować na Świętokrzyskich Dniach Profilaktyki w 2018 roku, co pozwoliłoby na rozpropagowanie informacji o nim, także wśród osób skazanych potrzebujących pomocy.

         Ks. dr Stanisław Słowik, Dyrektor Caritas Diecezji Kieleckiej, zobowiązał się do dostarczenia zainteresowanym ulotek, dotyczących działalności ośrodka. Nadto wskazał, iż niniejszy ośrodek współpracuje z Centrum Integracji Społecznej.                   

         Podczas posiedzenia, SSO Ryszard Sadlik, Prezes Sądu Okręgowego w Kielcach podkreślił, że niezwykle ważnym zadaniem Rady jest koordynowanie działań stowarzyszeń, pomagających osobom skazanym oraz wymiana doświadczeń w tym zakresie. W aspekcie tematu konferencji, poruszanego na drugim posiedzeniu Świętokrzyskiej Rady do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym, Prezes poinformował o planach zorganizowania w Sądzie Okręgowym w Kielcach, w drugiej połowie 2018 roku konferencji, dotyczącej prawa postpenitencjarnego.

Kolejne posiedzenie Rady Terenowej do Spraw Społecznej Readaptacji Pomocy Skazanym zaplanowane zostało w drugiej połowie 2018 roku.

 

 

Prezes Sądu Okręgowego w Kielcach