Czwarte posiedzenie Świętokrzyskiej Rady do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym

 

W dniu 19 października 2018 roku odbyło się czwarte posiedzenie Świętokrzyskiej Rady do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym.

         Posiedzenie Rady otworzyli SSO Ryszard Sadlik, Prezes Sądu Okręgowego w Kielcach i SSR Robert Dróżdż, Wiceprezes Sądu Okręgowego w Kielcach, którzy powitali obecnych na posiedzeniu członków Rady.

SSR Robert Dróżdż, Wiceprezes Sądu Okręgowego w Kielcach odczytał zatwierdzony podczas pierwszego posiedzenia Rady Regulamin Pracy Świętokrzyskiej Rady do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym, wskazujący na cele i zadania Rady oraz przypomniał o ośrodku readaptacji osób skazanych, jako projekcie zrealizowanym przez Caritas Diecezji Kieleckiej, który został przedstawiony przez ks. dr Stanisława Słowika, Dyrektora Caritas Diecezji Kieleckiej na posiedzeniu Rady w dniu 23 marca 2018 roku.

Podczas posiedzenia, zaproszony do udziału Pan ks. dr Andrzej Drapała, Prezes Stowarzyszenia „Nadzieja Rodzinie” w Kielcach przedstawił zarys działania wyżej wymienionego stowarzyszenia, jego cele i możliwości. Wskazał, że działa ono w obszarze wykluczenia społecznego i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. W obszarze zdrowia prowadzi placówki z zakresu psychiatrii i leczenia uzależnień tj. ośrodek dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych w Pałęgach oraz dwa hostele. Nadto, Stowarzyszenie prowadzi działalność z zakresu integracji zawodowej, prowadzone są bary, gastronomia, gdzie wdrażana jest młodzież do pracy. Funkcjonują „Centra Integracji Społecznej” dla osób uzależnionych, jak również dla osób, które odbyły karę pozbawienia wolności. Realizowana jest również pomoc dla osób niepełnosprawnych, w formie Zakładu Aktywności Zawodowej. Misją działalności jest również prowadzenie klubów „Wolna Strefa”. Są to miejsca integracyjne dla młodzieży, których na terenie województwa świętokrzyskiego funkcjonuje około dwudziestu. Wszystkie placówki wymagają dużego nakładu finansowego. Wsparciem Stowarzyszenia „Nadzieja Rodzinie” objętych jest kilka tysięcy osób z całego województwa. Działania Stowarzyszenia są systemowe, istnieje współpraca z policją, kuratorami, niesiona pomoc jest międzyinstytucjonalna. Wskazał, że Stowarzyszenie występowało z projektami o wsparcie do Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, ale nie zostały one pozytywnie rozpatrzone.

SSR Robert Dróżdż, Wiceprezes Sądu Okręgowego w Kielcach zaproponował, aby Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” nawiązało współpracę z Sądem Okręgowym w Kielcach w zakresie prowadzenia działalności informacyjnej wśród sędziów orzekających w okręgu kieleckim. Istotnym jest rozpowszechnienie informacji na temat tego, jak funkcjonuje Stowarzyszenie, jak przeznaczane są środki, którymi dysponuje oraz jakie są rezultaty ich przeznaczenia. Dodał, że w sprawach związanych z narkomanią istnieje możliwość odstępstwa od zasądzania nawiązek na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, wówczas nawiązka może być zasądzona na rzecz innych stowarzyszeń.

Pan ks. dr Andrzej Drapała zaproponował stworzenie ośrodka, w którym wiele służb mogłoby realizować skuteczną pomoc dla osób opuszczających zakłady karne. Podkreślił, że potrzebne jest wsparcie ze strony różnych instytucji. Przedmiotowy projekt winien być realizowany w standardzie ekonomii społecznej, musi przynosić dochód. Byłoby to przedsiębiorstwo społeczne, które zarabiałoby na zrealizowanych usługach.

Pan ks. dr Andrzej Drapała zaproponował członkom Rady spotkanie w późniejszym terminie, z uwagi na konieczność opracowania przedmiotowego projektu.

SSO Ryszard Sadlik, Prezes Sądu Okręgowego w Kielcach zapowiedział zorganizowanie kolejnego posiedzenia Rady Terenowej do Spraw Społecznej Readaptacji Pomocy Skazanym w pierwszej połowie stycznia 2019 roku.

         SSO Ryszard Sadlik, Prezes Sądu Okręgowego w Kielcach podziękował obecnym za przybycie i zamknął obrady czwartego posiedzenia Rady Terenowej do Spraw Społecznej Readaptacji Pomocy Skazanym.

 

  

 

Prezes Sądu Okręgowego w Kielcach