Postępowanie nr Inw. 211-22/2018

 

Dokumentacja: Pobierz plik:

Postępowanie Inw. 211-22/2018 plik pdf
Załącznik nr 1: Opis przedmiotu zamówienia plik pdf
Załącznik do opisu przedmiotu zamówienia plik pdf
Załącznik nr 2: Formularz ofertowy plik doc
Załącznik nr 3: Klauzula RODO plik pdf
Załącznik nr 4: Wzór umowy plik pdf
   
Odpowiedzi na pytania plik pdf
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia - po zmianie plik pdf

Postępowanie nr Inw. 26-4/2018  Pobierz plik

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia plik pdf
Wyjaśnienia do SIWZ i zmiana treści SIWZ plik pdf
Zmiana Załącznika nr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia plik pdf
   
Wyjaśnienia do SIWZ plik pdf
   
Ogłoszenie plik pdf
SIWZ plik pdf
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy plik doc

Załącznik nr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

plik pdf
Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia plik doc
Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału plik doc
Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór umowy plik doc
Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o grupie kapitałowej plik doc
   

 

 

Postępowanie nr Inf. 26-12/2018

 

Dokumentacja: Pobierz plik:

Postępowanie Inf. 26-12/2018 plik pdf
Załącznik nr 1: Opis przedmiotu zamówienia plik pdf
Załącznik nr 2: Wzór umowy plik doc
Załącznik nr 3: Formularz ofertowy plik doc
Klauzula informacyjna plik doc
Odpowiedzi na pytania plik pdf
Zdjęcia poglądowe ikona zip
Odpowiedzi na pytania plik pdf

Postępowanie nr Inf. 26-11/2018  Pobierz plik

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia plik pdf
Wyjaśnienia SIWZ i zmiana SIWZ plik pdf
Zmiana załącznika nr 2 do SIWZ - Wzór umowy plik doc
   
Ogłoszenie plik pdf
SIWZ plik pdf
Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia plik pdf
Załącznik nr 1a do SIWZ - Lista dystrybucyjna ikona xls
Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór umowy plik doc
Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz ofertowy plik doc
Załącznik nr 4 do SIWZ - Warunki udziału plik doc
Załącznik nr 5 do SIWZ - Podstawy wykluczenia plik doc
Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz usług plik doc
Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie grupa kapitałowa plik doc
   
Informacja z otwarcia ofert plik pdf
Informacja o unieważnieniu postępowania plik pdf

 

 

Inf. 26-1/2018

 

Dokumentacja: Pobierz plik:

 Postępowanie Inf. 26-1/2018 plik pdf
Załącznik nr 1: Opis przedmiotu zamówienia plik pdf
Załącznik nr 2: Wzór umowy plik pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty plik pdf

 

Gosp.221-1/16

Dokumentacja: Pobierz plik:

Regulamin postępowania: Najem lokalu plik pdf
Załącznik nr 1 do Regulaminu: Opis lokalu ikona doc
Załącznik nr 2 do Regulaminu: Wykaz Urządzeń Stołówki ikona doc
Załącznik nr 3 do Regulaminu: Druk oferty ikona doc
Załącznik nr 4 do Regulaminu: Wzór umowy ikona doc
Zawiadomienie o wyborze oferty plik pdf
Zawiadomienie o wyborze kolejnego Najemcy plik pdf

Sąd Okręgowy w Kielcach, zgodnie z artykułem 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r poz. 1579 ), zamieszcza plan postępowań jakie zamierza przeprowadzić w 2018r  Pobierz plik

Plan plik pdf

 

Postępowanie nr 26-1/2018

  Pobierz plik
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA plik pdf
Informacja Dyrektora o zmianie ogłoszenia plik pdf
Załącznik nr 2 Druk oferty cenowej po modyfikacji ikona doc

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) plik pdf
Załącznik nr 1 - Wymagania szczegółowe - opis przedmiotu zamówienia. plik pdf
Załącznik nr 2 - Druk oferty cenowej. ikona doc
Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu. ikona doc
Załącznik nr 4 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania. ikona doc
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy. ikona doc
Załącznik nr 6 - Projekt umowy. ikona doc
Załącznik nr 7 - Wykaz wykonanych dostaw. ikona doc
Ogłoszenie o zamówieniu nr 526720-N-2018 z dnia 05.03.2018 r. plik pdf
   
Odpowiedzi na zadane pytania plik pdf
Załącznik nr 1 - Wymagania szczegółowe - opis przedmiotu zamówienia - sprostowanie. plik pdf
Załącznik nr 2 - Druk oferty cenowej - sprostowanie. ikona doc
Odpowiedź na zadane pytania. plik pdf
Odpowiedź na zadane pytania. plik pdf
   
Informacja z otwarcia ofert. plik pdf
Zawiadomienie o odrzuceniu ofert. plik pdf
   
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty plik pdf

Postępowanie nr 26-5/17  Pobierz plik

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne plik pdf
Załącznik nr 1 do Ogłoszenia - Opis przedmiotu zamówienia. plik pdf
Załącznik nr 2 do Ogłoszenia - Formularz ofertowy. ikona doc
Załącznik nr 3 do Ogłoszenia - Oświadczenie o spełnianiu warunków. ikona doc
Załącznik nr 4 do Ogłoszenia - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. ikona doc
Załącznik nr 5 do Ogłoszenia - Wykaz usług. ikona doc
Załącznik nr 6 do Ogłoszenia - Oświadczenie o dysponowaniu grupami interwencyjnymi. ikona doc
Załącznik nr 7 do Ogłoszenia - Wzór umowy. plik pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty plik pdf
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia plik pdf