Gosp. 230-32/2018

Dokumentacja: Pobierz plik:

Zaproszenie do składania ofert plik pdf
Załącznik nr. 1 Opis przedmiotu zamówienia plik pdf
Załącznik nr. 2 Wzór umowy plik pdf
Informacja o wyborze oferty plik pdf

 

Inf. 26-1/2018

 

Dokumentacja: Pobierz plik:

 Postępowanie Inf. 26-1/2018 plik pdf
Załącznik nr 1: Opis przedmiotu zamówienia plik pdf
Załącznik nr 2: Wzór umowy plik pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty plik pdf

 

Gosp.221-1/16

Dokumentacja: Pobierz plik:

Regulamin postępowania: Najem lokalu plik pdf
Załącznik nr 1 do Regulaminu: Opis lokalu ikona doc
Załącznik nr 2 do Regulaminu: Wykaz Urządzeń Stołówki ikona doc
Załącznik nr 3 do Regulaminu: Druk oferty ikona doc
Załącznik nr 4 do Regulaminu: Wzór umowy ikona doc
Zawiadomienie o wyborze oferty plik pdf
Zawiadomienie o wyborze kolejnego Najemcy plik pdf

Sąd Okręgowy w Kielcach, zgodnie z artykułem 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r poz. 1579 ), zamieszcza plan postępowań jakie zamierza przeprowadzić w 2018r  Pobierz plik

Plan plik pdf

 

Postępowanie nr 26-1/2018

  Pobierz plik
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA plik pdf
Informacja Dyrektora o zmianie ogłoszenia plik pdf
Załącznik nr 2 Druk oferty cenowej po modyfikacji ikona doc

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) plik pdf
Załącznik nr 1 - Wymagania szczegółowe - opis przedmiotu zamówienia. plik pdf
Załącznik nr 2 - Druk oferty cenowej. ikona doc
Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu. ikona doc
Załącznik nr 4 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania. ikona doc
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy. ikona doc
Załącznik nr 6 - Projekt umowy. ikona doc
Załącznik nr 7 - Wykaz wykonanych dostaw. ikona doc
Ogłoszenie o zamówieniu nr 526720-N-2018 z dnia 05.03.2018 r. plik pdf
   
Odpowiedzi na zadane pytania plik pdf
Załącznik nr 1 - Wymagania szczegółowe - opis przedmiotu zamówienia - sprostowanie. plik pdf
Załącznik nr 2 - Druk oferty cenowej - sprostowanie. ikona doc
Odpowiedź na zadane pytania. plik pdf
Odpowiedź na zadane pytania. plik pdf
   
Informacja z otwarcia ofert. plik pdf
Zawiadomienie o odrzuceniu ofert. plik pdf
   
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty plik pdf

Postępowanie nr 26-5/17  Pobierz plik

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne plik pdf
Załącznik nr 1 do Ogłoszenia - Opis przedmiotu zamówienia. plik pdf
Załącznik nr 2 do Ogłoszenia - Formularz ofertowy. ikona doc
Załącznik nr 3 do Ogłoszenia - Oświadczenie o spełnianiu warunków. ikona doc
Załącznik nr 4 do Ogłoszenia - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. ikona doc
Załącznik nr 5 do Ogłoszenia - Wykaz usług. ikona doc
Załącznik nr 6 do Ogłoszenia - Oświadczenie o dysponowaniu grupami interwencyjnymi. ikona doc
Załącznik nr 7 do Ogłoszenia - Wzór umowy. plik pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty plik pdf
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia plik pdf

 

Postępowanie nr Gosp.26- 4/17

 

Dokumentacja: Pobierz plik

SIWZ plik pdf
Zał. nr 1 Opis przedmiotu zamówienia plik pdf
Zał. nr 2 Formularz ofertowy ikona doc
Zał. nr 3 JEDZ plik pdf
Zał. nr 3 JEDZ ikona doc
Zał. nr 4 Wykaz usług ikona doc
Zał. nr 5 Lista podmiotów ikona doc
Zał. nr 6 Wzór umowy plik pdf
Ogłoszenie o zamówieniu plik pdf
Odpowiedzi na pytania do postępowania Gosp. 26-4/17 plik pdf
Wyjaśnienia do SIWZ wraz z modyfikacją SIWZ plik pdf
Zał. nr 2 do SIWZ - formularz ofertowy po modyfikacji plik pdf
Informacja z otwarcia ofert plik pdf
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty plik pdf  Pobierz plik

Informacja z otwarcia ofert - tonery plik pdf
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty plik pdf

 

Sąd Okręgowy w Kielcach, zgodnie z artykułem 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z póź. zm.), zamieszcza plan postępowań jakie zamierza przeprowadzić w 2017r  Pobierz plik

Plan plik pdf

 


Ogłoszenie o zamówieniu na usługi "Sprzątanie budynków wraz z otoczeniem będących w dyspozycji Sądu Okręgowego w Kielcach"Dokumentacja: Pobierz plik

Ogłoszenie o zamówieniu plik pdf
SIWZ plik pdf
Załącznik nr 1 do ogłoszenia ikona doc
Załącznik nr 2 do ogłoszenia ikona doc
Załącznik nr 3 do ogłoszenia ikona doc
Załącznik nr 4 do ogłoszenia ikona doc
Załącznik nr 5 do ogłoszenia ikona doc
Załącznik nr 6 do ogłoszenia ikona doc
Załącznik nr 7 do ogłoszenia ikona doc
   
Odpowiedź na pytania postawione przez Wykonawcę do postępowania prowadzonego w trybie art.39 nr sprawy Gosp.26-4/16 plik pdf
   
Informacja z otwarcia ofert, o której mowa w art.86 ust.5 ustawy PZP plik pdf
   
Zawiadomienie o wyborze oferty plik pdf