Postępowanie nr 26-1/2018

  Pobierz plik
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA plik pdf
Informacja Dyrektora o zmianie ogłoszenia plik pdf
Załącznik nr 2 Druk oferty cenowej po modyfikacji ikona doc

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) plik pdf
Załącznik nr 1 - Wymagania szczegółowe - opis przedmiotu zamówienia. plik pdf
Załącznik nr 2 - Druk oferty cenowej. ikona doc
Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu. ikona doc
Załącznik nr 4 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania. ikona doc
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy. ikona doc
Załącznik nr 6 - Projekt umowy. ikona doc
Załącznik nr 7 - Wykaz wykonanych dostaw. ikona doc
Ogłoszenie o zamówieniu nr 526720-N-2018 z dnia 05.03.2018 r. plik pdf
   
Odpowiedzi na zadane pytania plik pdf
Załącznik nr 1 - Wymagania szczegółowe - opis przedmiotu zamówienia - sprostowanie. plik pdf
Załącznik nr 2 - Druk oferty cenowej - sprostowanie. ikona doc
Odpowiedź na zadane pytania. plik pdf
Odpowiedź na zadane pytania. plik pdf
   
Informacja z otwarcia ofert. plik pdf
Zawiadomienie o odrzuceniu ofert. plik pdf
   
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty plik pdf