Postępowanie nr Gosp.26- 2/18

„Sprzątanie  budynków wraz z otoczeniem będących w dyspozycji Sądu Okręgowego
w Kielcach”

 

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej https://ezamowienia.ms.gov.pl, pod adresem:

https://ezamowienia.ms.gov.pl/czs/public/postepowanie?postepowanie=130660

Korzystanie z platformy jest bezpłatne.

Podgląd i pobieranie dokumentacji postępowania nie wymaga logowania.

Zaleca się Wykonawcy zainteresowanym udziałem w postępowaniu rejestrację na Platformie Zakupowej w celu otrzymywania na bieżąco powiadomień dotyczących przebiegu postępowania.

Złożenie oferty wymaga rejestracji w systemie oraz podpisania jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 

Dokumentacja: Pobierz plik:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty plik pdf
Informacja z otwarcia ofert plik pdf
   
Ogłoszenie o zamówieniu plik pdf
SIWZ plik pdf
Zał. nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia plik doc
Zał. nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy plik doc
Zał. nr 3 do SIWZ - JEDZ plik doc
Zał. nr 4 do SIWZ - Wykaz usług plik doc
Zał. nr 5 do SIWZ - Grupa kapitałowa plik doc
Zał. nr 6 do SIWZ - Wzór umowy plik doc