Postępowanie nr Inw. 26-6/2018  Pobierz plik

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty plik pdf
   
Informacja z otwarcia ofert plik pdf
   
Odpowiedzi na pytania plik pdf
   
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia plik pdf
   
Wyjaśnienia do SIWZ i zmiana treści SIWZ plik pdf
Załącznik nr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - po zmianie plik pdf
   
Ogłoszenie plik pdf
SIWZ plik pdf
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy plik doc

Załącznik nr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

plik pdf
Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia plik doc
Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału plik doc
Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór umowy plik doc
Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o grupie kapitałowej plik doc